سه‌شنبه 21 خرداد‌ماه سال 1387

عاشق یعنی دچار!!!

و فکر کن که چه تنهاست اگر که ماهی کوچک دچار آبی بیکران دریا باشد!!!