دوشنبه 20 اسفند‌ماه سال 1386

بالی می خواهم برای پرواز تا بگذرم ازحصار درد وعبور کنم از میان دستان مهربان آسمان ودانه دهم مرغکان خسته ی خیال را.این پرهای تاول زده هنوز اسارت را فریاد می زنند من کوچ هیچ چلچله ای را باور ندارم ...